ЦЕНТЪР ЗА ЕЗИКОВО-ГОВОРНА И ПСИХОСОЦИАЛНА ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ
Информация
A

Нарушения на артикулацията

Дизартикулия: проявява се в липса, замяна или неправилно произнасяне на един звук или групи звукове.
A

Афония-нарушение на гласа (фонацията)

Изразява се в отклонения в силата, височината, тембъра и качествата на гласа.
A

Ринолалия

Нарушение на тембъра на гласа и звукопроизношението в резултат на анатомична увреда в говорния апарат, предимно вродена цепнатина на устната и/или небцето с различна степен на тежест.
A

Дизартрия

Нарушена координация на говорния процес, обусловена от огнищни увреди на централната или периферна нервна система. Включва нарушения на дишането, фонацията и артикулацията. При деца най-често е симптом от сложната клинична картина на детска церебрална парализа. Получава се в резултат на остри поражения на ЦНС преди, по време или непосредствено след раждането. Има неврологичен характер и симптоматика, която включва паретични, тоносови, координационни или сетивни нарушения. Може да се срещне в комбинация с други заболявания. В зависимост от продължителността и тежестта на заболяването може да даде и отражение в развитието на езиковата система при детето.
A

Заекване

Нарушение на плавността и времетраенето за изговаряне на езиковите единици. Характеризира се с блокиране на говора в резултат на спазми, които могат да бъдат на различни нива: дихателно, фонационно, артикулационно. Възможно е да има блокиране върху един звук или група звукове, най-често това са преградните (п, б, к, г, х, т, д) или отегчително повторение на един звук, сричка или дума.
A

Алалия

Специфично езиково нарушение, което се характеризира с късно начало на речта и атипично за възрастта развитие на езиковата система. Характеризира се с дефицит в развитието на фонологията, морфологията, семантиката, синтаксиса и прагматиката. Съпътства се от дефицити в развитието на сензорната система, дефицити в зрителното, зрително-пространственото, слуховото и тактилно възприятие, внимание и памет, както и от двигателни дефицити, отразяващи се най-вече на развитието на общата и финната моторика. Среща се при деца със съхранен слух, нормален артикулационен апарат и първично съхранен интелект
A

Афазия

Придобита в детска възраст в резултат на черепно-мозъчна травма или вирусно заболяване. Наблюдава се разпад на развитата езикова система по всички нейни параметри фонология, морфология, сематника, синтаксис и прагматика. Засегната може да бъде и писмената форма на езиковата система. Съпътстващи са поведенческите отклонения. Съществува и при възрастни в резултат на инсулт, черепно-мозъчна травма, менингит-енцефалит, тумори.
A

Дислексия

Невъзможност или специфични затруднения при четене. Проблемите могат да бъдат на ниво буква, сричка, дума, изречение, текст. Среща се при деца и възрастни.
A

Дисграфия

Невъзможност или специфични затруднения за писане. Проблемите могат да бъдат на ниво буква, сричка, дума, изречение, текст. Среща се при деца и възрастни.
A

Дискалколия

Невъзможност или специфични затруднения за смятане и сметни операции. Среща се при деца и възрастни.
A

Обучителни затруднения

Несъответствие между постиженията на детето в училище и интелектуалните му способности подходящи за възрастта. Изразяват се предимно в невъзможност за четене, писане, смятане и боравене с учебното съдържание, както и в дефицит на вниманието и проблеми с поведението. Специфичното е, че интелектът на детето е в норма, анализаторните му системи (зрителна, слухова, двигателна) са запазени, липсват емоционални отклонения.
A

Хиперактивност с дефицит на вниманието

Децата са свръхактивни, лесно се вълнуват, постоянно са неспокойни, концентрацията им е лоша, не могат да задържат вниманието си. Те като, че ли никога не могат да изпълнят една задача, настроението им се променя внезапно, често избухват, може да са агресивни и деструктивни. Трудно понасят критика, лесно се дразнят, импулсивни са. Координацията им е лоша. Хиперактивните деца често са безчувствени към другите.
A

Деца с интелектуална недостатъчност

A

Деца с увреден слух

Слабочуващи с относително добро равнище на устната реч и слабочуващи с недоразвитие на устната реч.
A

Аутизъм

Нарушение на развитието, което се отразява върху цялото умствено развитие, а симптомите изглеждат различни през различните години. Някои от симптомите се запазват, а други отпадат с времето. Наблюдават се огромни промени.